Macroregion XI: Xinjiang

ElyaDatabase ID Number: M023

Creator: Beatriz Gil Gonzalez ’19 Political Science

Cite This Work :

Beatriz Gil Gonzalez, “Macroregion XI: Xinjiang.” Scale: 1:70,000. In Elya J. Zhang, ed., Mapping History Series. <https://elyadatabase.com/2021/07/27/macroregion-xi-xinjiang/> (accessed May 27, 2022).

Blog at WordPress.com.